Malinowe Skrzaty punkt przedszkolny z elementami pedagogiki Montessori.

misiek

Wychowanie w pedagogice montessori

System Montessori opiera się na założeniu, że każde dziecko, także niepełnosprawne, charakteryzuje spontaniczna aktywność i wrodzony pęd do samorozwoju i wychowania.

misiek

wyżywienie i jadłospis

Posiłki dostarczane są przez wyspecjalizowaną w żywieniu dzieci firmę cateringową „Kanzeon - Wrocławski catering”.

misiek

Rytm dnia

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem dnia.

misiek

zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne realizowane są w oparciu o podstawę programową MEN.
Zajęcia wzbogacone są technikami  pedagogiki Montessori.

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego Malinowe Skrzaty

Rozdział I
Podstawa prawna

Punkt przedszkolny Malinowe Skrzaty zwany dalej Punktem Przedszkolnym działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr. 161 poz. 1080 ze zmianami).
 3. niniejszego dokumentu.

Rozdział II
Informacje ogólne

 1. Nazwa placówki: Punkt Przedszkolny Malinowe Skrzaty.
 2. Miejsce prowadzenia punktu: ul. Jarocińska 55, 51-011 Wrocław.
 3. Osoba prowadząca: Sylwia Spychała.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Dolnośląski Kurator Oświaty.

Rozdział III
Organizacja punktu przedszkolnego.

§1
 1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku , bez przerwy wakacyjnej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Punkt Przedszkolny jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy punktu przedszkolnego może być wydłużony za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem.
 3. Realizacja podstawy programowej wychowania odbywa sie w godzinach 9:30 – 15:00 (z przerwami na obiad i odpoczynek).
§2
 1. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok i jest zależny od wolnych miejsc.
 2. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna „Karty zgłoszenia” i „Karty informacyjnej” oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-5 lat.
§3
 1. Wpisowe jest opłatą jednorazową.
 2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.
 3. Opłata ta pobierana jest z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Nie zapłacenie czesnego przez dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy. Nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązań na rzecz Punktu Przedszkolnego Malinowe Skrzaty
 4. Rezygnacja z usług Punktu Przedszkolnego może zostać złożona z miesięcznym wyprzedzeniem, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia
§4
Działalność Punktu Przedszkolnego finansowana jest przez: §5
 1. Punkt Przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Posiłki spożywane na terenie Punktu Przedszkolnego pochodzić będą z firmy cateringowej „Kanzeon – Wrocławski Katering”, a menu wywieszone będzie na tablicy informacyjnej w Punkcie Przedszkolnym.
  Firma cateringowa jest całkowicie przystosowana do żywienia dzieci i ma w swojej ofercie szereg zbilansowanych diet eliminacyjnych.
 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor placówki:
  • Stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w punkcie przedszkolnym.
  • Zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu placówki do godziny 8:00 danego dnia.
  • Przy pierwszej wpłacie za czesne należy uiścić opłatę za pełny miesiąc wyżywienia. Opłata za wyżywienie w kolejnym miesiącu będzie pomniejszona o liczbę nieobecności z poprzedniego miesiąca.
 3. Przewidziana maksymalna liczba dzieci w punkcie przedszkolnym wynosi 25.
 4. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć, wychowania i opieki świadczonego w punkcie wynosi 3 godziny, a tygodniowy 20 godzin.
§7
Do realizacji celów Punkt Przedszkolny posiada: §8
W Punkcie Przedszkolnym do kompetencji Dyrektora należy:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami;
 2. wybór podręczników i sposoby realizacji podstawy programowej;
 3. przyjmowanie dzieci do Punktu Przedszkolnego;
 4. skreślanie dziecka z listy uczestników;
 5. przyjmowanie i zwalnianie pracowników;
 6. ustalanie zasad i wysokości pensji dla pracowników;
 7. prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi.
§9
 1. osoba prowadząca Punkt Przedszkolny jest jednocześnie Dyrektorem Punktu Przedszkolnego.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez niego nauczyciel.

Rozdział IV
Działalność edukacyjna.

§1
 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.
 2. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
 3. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, z podziałem na mniejsze grupy wiekowe oraz indywidualnie.
 4. W zajęciach wykorzystywane są elementy pedagogiki Montessori
 5. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci
 6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
§2
 1. Punkt Przedszkolny oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: lingwistycznych, ruchowych i artystycznych.
 2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 4. Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora punktu przedszkolnego i podane do wiadomości rodziców dzieci.
 5. Punkt przedszkolny zapewnia działalność terapeutyczną:
  • warsztaty z logopedą;
  • gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną;
  • konsultacje z psychologiem.
 6. W zajęciach prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców/prawnych opiekunów.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez:
  • 1) korzystanie z pomocy rodziców/prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
  • 2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie pracy z dziećmi.

ROZDZIAŁ V
Cele i zadania punktu przedszkolnego

§1
 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
  • wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym, wykorzystując w szczególności elementy pedagogiki Montessori;
  • sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
  • współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez punkt przedszkolny w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
  • zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu;
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
  • stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie;
  • rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi;
  • kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
  • wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych.
 3. Szczegółowe zadania Punktu Przedszkolnego i sposób realizacji ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące.
§2
 1. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:
  • dzieci przebywające w Punkcie Przedszkolnym są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
  • dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Punkcie Przedszkolnym znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz nauczyciela Punktu Przedszkolnego;
  • dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane poza punktem przedszkolnym znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz pani nauczycielki z punktu przedszkolnego;
  • nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
  • nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty;
  • nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
  • obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora punktu oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura);
  • w sytuacji nagłej , jeżeli wymaga tego sytuacja, nauczyciel ma prawo wezwać prywatne pogotowie medyczne, z którym punkt przedszkolny współpracuje, w celu udzielenia dziecku pomocy medycznej. Koszty związane z wezwaniem prywatnego pogotowia medycznego pokrywa punkt przedszkolny;
  • w przypadku niedyspozycji zdrowotnej dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad wychowankiem. Jeśli objawy chorobowe zostaną stwierdzone w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  • w przypadku przyprowadzenia do Punktu Przedszkolnego dziecka z wyraźnymi objawami niedyspozycji zdrowotnej nauczyciel ma prawo do odmowy przyjęcia takiego dziecka do punktu przedszkolnego w danym dniu;
  • w przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka rodzice, na prośbę dyrektora placówki, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego;
  • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
  • w Punkcie Przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;
§3
 1. Punkt Przedszkolny zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających na jej terenie.
 2. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., przepisów ruchu drogowego.
 3. Wycieczki i spacery poza teren Punktu Przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci). Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do „dziennika wyjść”.
 4. Dzieci mogą wyjść poza teren Punktu Przedszkolnego po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na wyjścia poza teren placówki. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują jednorazową zgodę na wszelkie wyjścia i spacery organizowane przez Punkt Przedszkolny.

ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki

§1
Wychowankowie punktu przedszkolnego mają obowiązek:
 1. traktowania z szacunkiem, życzliwością wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
 2. odkładania na miejsce zabawek i pomocy dydaktycznych;
 3. szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki;
 4. przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa;
 5. przestrzegania zasad grupy ustalonych wspólnie z nauczycielem.
§2
Każde dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do:
 1. prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania jego godności osobistej,
 5. poszanowania własności, opieki i ochrony,
 6. akceptacji i tolerancji jego osoby.
§3 1. 2. 3.
 1. Skreślenie dziecka z listy uczestników może nastąpić gdy:
  • zachowanie dziecka uniemożliwia pracę nauczycielom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci lub opiekunów;
  • rodzice zalegają z opłatą czesnego przez dwa kolejne miesiące, co nie zwalnia ich z obowiązku uiszczenia opłaty;
 2. Skreślenia dziecka z listy uczestników może dokonać Dyrektor Punktu Przedszkolnego poprzez pisemną informację do rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 3. Odwołanie od decyzji o skreśleniu dziecka z listy uczestników należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora Punktu Przedszkolnego w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o skreśleniu dziecka z listy uczestników.
 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
  • respektowanie ustaleń Dyrektora Punktu Przedszkolnego;
  • wspieranie wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanych na wszechstronny rozwój dziecka;
  • informowanie nauczycieli i Dyrektora Punktu Przedszkolnego o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przedszkolnego osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice wskazują upoważnioną osobę do odbioru dziecka na karcie zgłoszeniowej. Nauczyciel ma prawo i obowiązek sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko z Punktu Przedszkolnego. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę;
  • terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym;
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
§5
 1. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu;
  • uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka;
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia;
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi Punktu Przedszkolnego wniosków z obserwacji pracy Punktu Przedszkolnego.
 2. Indywidualne spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Punkcie Przedszkolnym co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.
§6
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele

§1
 1. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności
  • wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  • stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
  • współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno pedagogiczną, zdrowotną i inną;
  • dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych;
  • współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja zaleceń Dyrektora Punktu Przedszkolnego i osób kontrolujących;
  • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
  • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności placówki;
  • nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi przez cały czas pobytu dzieci w placówce jak również w trakcie wycieczek i spacerów poza teren placówki;
  • nauczyciele pracują w systemie zmianowym: jeden nauczyciel od 7:00 do 15:00 a drugi od 9:00 do 17:00. Między 7:00 a 9:00 oraz między 15:00 a 17:00 opiekę nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel. Między 9:00 a 15:00 opiekę sprawują obydwaj nauczyciele i w tym czasie prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z podziałem na grupy z uwzględnieniem wieku dzieci;
  • przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
  • dokumentowanie w dzienniku zajęć Punktu Przedszkolnego przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi;
  • wpisanie w dzienniku zajęć Punktu Przedszkolnego nazwisk i imion dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych;
  • potwierdzenie podpisem w dzienniku zajęć Punktu Przedszkolnego przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w danym dniu.
 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje Kontakt z ich rodzicami w celu:
  • rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka;
  • uzgodnienia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
  • włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego.
 5. Nauczyciele mają prawo do:
  • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci;
  • wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
  • współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników;
  • swobody wyboru metod realizacji programu;
  • stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
  • wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym oraz inne osoby pracujące w Punkcie Przedszkolnym obowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wymóg ten stosuje się odpowiednio do osób które uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§1
 1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu Przedszkolnego: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
 2. Dla zapewnienia znajomości treści niniejszego dokumentu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  • umieszczenie organizacji wychowania Punktu Przedszkolnego na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego;
  • udostępnianie dokumentu przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego zainteresowanym.
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

KALENDARZE oraz PLAN DNIA

kalendarz

Luty

14

plan

Kontakt

 • Odwiedź nas
 • ul. Jarocińska 55.
 • 51-011 Wrocław
 • Tel. 535 132 303
 • Tel. 609 614 199

Formularz kontaktowy